Wereldwijde juridische dienstverlening

Regulatory and Compliance Law verwijst naar het geheel van wetten en beleidsregels waaraan organisaties zich moeten houden in hun respectieve industrieën. Het gaat om het begrijpen en toepassen van regels die zijn opgesteld door regelgevende instanties en zorgt ervoor dat bedrijven op een wettige en ethische manier werken.

De belangrijkste gebieden binnen dit vakgebied zijn onder andere financiële regelgeving, gegevensbescherming, milieuregelgeving, arbeidswetgeving en gezondheids- en veiligheidsnormen. De rol van compliance in een bedrijf is het identificeren en beheren van risico's, waardoor het bedrijf beschermd wordt tegen mogelijke juridische sancties, financiële verbeurdverklaringen en reputatieschade.

Wetgeving op het gebied van regelgeving en compliance biedt bedrijven een routekaart om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en hoge ethische normen te handhaven. Het vereist voortdurende waakzaamheid, omdat de regelgeving vaak verandert en de gevolgen van niet-naleving ernstig kunnen zijn, zoals hoge boetes en reputatieschade.

In essentie bevordert Regulatory and Compliance Law transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht binnen bedrijven, het vertrouwen van belanghebbenden en het bredere publiek en draagt het bij aan een eerlijke en goed functionerende samenleving.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Gemiddeld aantal jaren PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Klanten

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Verwerkte transacties

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Bestreken landen

Hoe we kunnen helpen

Bedrijfsoprichting

Dit omvat de wettelijke vereisten en procedures voor het oprichten van een bedrijf, zoals het registreren bij de juiste instanties, het opstellen van statuten en het uitgeven van aandelen.

Bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen

Het bedrijfssecretariaat regelt de regels en procedures voor het houden van bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en jaarlijkse algemene vergaderingen. Het omvat zaken als aankondigingsvereisten, het opstellen van de agenda, stemprocedures en het notuleren van vergaderingen.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuurders

Dit gebied richt zich op de wettelijke verplichtingen, fiduciaire plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders ten opzichte van het bedrijf en zijn belanghebbenden. Het omvat gebieden zoals zorgplicht, loyaliteitsplicht, openbaarmakingsvereisten, belangenverstrengeling en besluitvormingsprocessen van de raad.

Bedrijfsarchieven en openbaarmakingen

Bedrijven moeten verschillende wettelijke deponeringen en bekendmakingen doen aan regelgevende instanties, zoals jaarrekeningen, jaarlijkse aangiften en wijzigingen in bedrijfsgegevens (bijv. bestuurders, aandeelhouders, statutaire zetel). Het bedrijfssecretariaat omvat de regels en tijdschema's voor deze deponeringen.

Aandelenkapitaal en aandeelhoudersrechten

Dit gebied behandelt de uitgifte, overdracht en het beheer van aandelen in een bedrijf, inclusief de rechten en plichten die verbonden zijn aan verschillende soorten aandelen. Het omvat zaken als de toewijzing van aandelen, het terugkopen van aandelen, de overdracht van aandelen, dividenduitkeringen en het stemrecht van aandeelhouders.

Bedrijfsregisters en dossiers

Bedrijven moeten bepaalde registers en dossiers bijhouden volgens de wettelijke vereisten. Deze omvatten registers van leden, bestuurders, lasten en obligatiehouders. Het bedrijfssecretariaat regelt het bijhouden, inspecteren en bijwerken van deze registers.

Bedrijfsbestuur

Dit gebied richt zich op de principes, praktijken en structuren die de relatie regelen tussen het management van het bedrijf, de raad van bestuur, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het omvat gebieden zoals de samenstelling van de raad van bestuur, commissies, beloning van bestuurders, risicobeheer en interne controles.

Naleving en wettelijke vereisten

Bedrijven moeten voldoen aan verschillende wettelijke en regelgevende bepalingen, zoals vennootschapsrecht, effectenreglementen, wetten inzake gegevensbescherming, anti-witwasreglementen en milieureglementen. Het bedrijfssecretariaat zorgt ervoor dat aan deze vereisten wordt voldaan en adviseert over noodzakelijke acties.

Bedrijfssecretariële praktijken en procedures

Dit omvat de dagelijkse administratieve taken en procedures die komen kijken bij het bijhouden van bedrijfsgegevens, het beheren van bedrijfsdocumentatie en het coördineren met verschillende belanghebbenden. Het omvat zaken als het opstellen van resoluties, het voorbereiden van board packs, het beheren van aandelenregisters en het afhandelen van correspondentie.

pictogram

Onze advocaten

U werkt alleen met zeer ervaren advocaten, barristers en procureurs - wij maken nooit gebruik van paralegals, stagiairs of junior advocaten.

Onze advocaten

pictogram

Onze prijzen

Eén vast uurtarief voor elk land waar wij actief zijn - geen gedifferentieerde prijzen op basis van oude partnerstructuren.

Onze prijzen

pictogram

Onze locaties

Onze cliënten zijn actief in meer dan 75 landen en profiteren van juridisch advies en diensten op maat, ongeacht waar zij handel drijven of een vestiging hebben.

Onze locaties

Wereldwijd nieuws over wet- en regelgeving

Contacteer ons

X