Globalne usługi w zakresie prawa regulacyjnego

Prawo regulacyjne i zgodności odnosi się do zbioru przepisów i zasad, których organizacje muszą przestrzegać w swoich branżach. Obejmuje ono zrozumienie i stosowanie zasad określonych przez organy regulacyjne i zapewnia, że korporacje działają w sposób zgodny z prawem i etyczny.

Kluczowe obszary w tej dziedzinie obejmują między innymi regulacje finansowe, ochronę danych, przepisy środowiskowe, przepisy dotyczące zatrudnienia oraz standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Rolą zgodności w firmie jest identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, pomagając chronić firmę przed potencjalnymi karami prawnymi, przepadkami finansowymi i szkodami dla reputacji.

Prawo regulacyjne i zgodności oferuje firmom mapę drogową, dzięki której mogą one wypełniać swoje zobowiązania prawne i utrzymywać wysokie standardy etyczne. Wymaga to ciągłej czujności, ponieważ przepisy często się zmieniają, a skutki ich nieprzestrzegania mogą być poważne, w tym wysokie grzywny i uszczerbek na reputacji.

Zasadniczo prawo regulacyjne i zgodności z przepisami promuje przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność w spółkach, wspierając zaufanie wśród interesariuszy i szerszej opinii publicznej oraz przyczyniając się do sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Zakładanie spółek

Obejmuje to wymogi prawne i procedury związane z założeniem spółki, takie jak rejestracja w odpowiednich organach, sporządzenie umowy spółki i emisja akcji.

Posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Wspólników

Prawo sekretariatu spółki reguluje zasady i procedury przeprowadzania posiedzeń zarządu, walnych zgromadzeń i corocznych walnych zgromadzeń. Obejmują one takie kwestie, jak wymogi dotyczące zawiadomień, przygotowanie porządku obrad, procedury głosowania i rejestrowanie protokołów z posiedzeń.

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektorów

Obszar ten koncentruje się na zobowiązaniach prawnych, obowiązkach powierniczych i odpowiedzialności dyrektorów wobec spółki i jej interesariuszy. Obejmuje on takie obszary, jak obowiązek zachowania należytej staranności, obowiązek lojalności, wymogi dotyczące ujawniania informacji, konflikty interesów i procesy decyzyjne zarządu.

Zgłoszenia i ujawnienia korporacyjne

Spółki są zobowiązane do dokonywania różnych ustawowych zgłoszeń i ujawnień organom regulacyjnym, takich jak roczne sprawozdania finansowe, roczne zeznania i zmiany danych spółki (np. dyrektorów, akcjonariuszy, siedziby). Prawo sekretariatu spółki obejmuje zasady i terminy dotyczące tych zgłoszeń.

Kapitał zakładowy i prawa akcjonariuszy

Obszar ten zajmuje się emisją, transferem i zarządzaniem akcjami w spółce, w tym prawami i obowiązkami związanymi z różnymi klasami akcji. Obejmuje on takie kwestie jak przydziały akcji, odkup akcji, transfery akcji, wypłaty dywidend i prawa głosu akcjonariuszy.

Rejestry i ewidencje spółek

Spółki muszą prowadzić określone rejestry i ewidencje zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmują one rejestry członków, dyrektorów, opłat i posiadaczy skryptów dłużnych. Prawo sekretariatu spółki reguluje prowadzenie, kontrolę i aktualizację tych rejestrów.

Ład korporacyjny

Obszar ten koncentruje się na zasadach, praktykach i strukturach, które regulują relacje między zarządem spółki, radą nadzorczą, akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Obejmuje on takie obszary jak skład zarządu, komisje, wynagrodzenia kadry kierowniczej, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne.

Zgodność z przepisami i wymogi regulacyjne

Spółki muszą przestrzegać różnych przepisów prawnych i regulacyjnych, takich jak prawo spółek, przepisy dotyczące papierów wartościowych, przepisy o ochronie danych, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepisy dotyczące ochrony środowiska. Prawo sekretariatu spółki obejmuje zapewnienie zgodności z tymi wymogami i doradztwo w zakresie niezbędnych działań.

Praktyki i procedury sekretariatu spółki

Obejmuje to codzienne zadania administracyjne i procedury związane z prowadzeniem dokumentacji spółki, zarządzaniem dokumentacją korporacyjną i koordynacją z różnymi zainteresowanymi stronami. Obejmuje takie kwestie, jak sporządzanie uchwał, przygotowywanie pakietów zarządu, zarządzanie rejestrami akcji i obsługa korespondencji.

ikona

Nasi prawnicy

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Nasze ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Nasze lokalizacje

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości dotyczące globalnego prawa regulacyjnego

Kontakt

X