Globalne usługi w zakresie prawa antymonopolowego i konkurencji

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji to znacząca gałąź praktyki prawnej, obejmująca zbiór zasad i przepisów mających na celu utrzymanie konkurencji rynkowej poprzez regulowanie antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie uczciwej konkurencji, ochrona konsumentów i wspieranie efektywności gospodarczej.

Ten obszar prawa dotyczy praktyk takich jak monopolizacja rynku, porozumienia antykonkurencyjne i nieuczciwe zachowania spółek zajmujących dominującą pozycję na rynku. Obejmuje również przepisy dotyczące kontroli fuzji, które badają proponowane fuzje i przejęcia, które mogłyby znacząco utrudnić skuteczną konkurencję.

Kluczowe aspekty prawa antymonopolowego i prawa konkurencji obejmują zakaz karteli, kontrolę nadużyć ze strony dominujących uczestników rynku oraz regulację fuzji i przejęć. Organy regulacyjne egzekwują te zasady, posiadając uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzewanych naruszeń i nakładania kar za naruszenia.

Zasadniczo, prawo antymonopolowe i konkurencji odgrywa kluczową rolę we wspieraniu dynamicznego i uczciwego rynku, zapewniając przedsiębiorstwom równe warunki konkurencji. Chroni konsumentów przed drapieżnymi praktykami biznesowymi oraz wspiera innowacje i wzrost gospodarczy. Skontaktuj się z 360 Business Law już teraz, jeśli potrzebujesz globalnych usług w zakresie prawa antymonopolowego i prawa konkurencji.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Kartele i porozumienia antykonkurencyjne

Obszar ten dotyczy nielegalnych praktyk, takich jak ustalanie cen, podział rynku i zmowy przetargowe, które ograniczają konkurencję.

Dominacja i monopole

Obejmuje to przepisy ustawowe i wykonawcze, które uniemożliwiają firmom o znaczącej pozycji rynkowej nadużywanie swojej dominującej pozycji w celu wyeliminowania lub ograniczenia konkurencji.

Fuzje i przejęcia

Ten aspekt prawa ocenia, czy proponowane fuzje, przejęcia lub wspólne przedsięwzięcia mogą znacząco ograniczyć konkurencję na rynku.

Pomoc państwa i dotacje

Obszar ten obejmuje kontrolę pomocy przyznawanej przez rząd, która może zakłócać konkurencję poprzez faworyzowanie niektórych firm lub branż.

Badania rynku i zapytania sektorowe

Są to badania przeprowadzane przez organy ds. konkurencji w celu zrozumienia i rozwiązania kwestii konkurencji na poszczególnych rynkach lub w poszczególnych branżach.

Spory sądowe dotyczące konkurencji

Obszar ten obejmuje spory prawne związane z prawem antymonopolowym i prawem konkurencji, często obejmujące prywatne powództwa egzekucyjne lub odwołania od decyzji organów ochrony konkurencji.

Zgodność z przepisami i szkolenia

Obejmuje to pomoc firmom w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów dotyczących konkurencji, często poprzez opracowywanie i wdrażanie programów zgodności i szkoleń.

Międzynarodowe prawo konkurencji

Obszar ten zajmuje się stosowaniem i koordynacją prawa konkurencji w różnych jurysdykcjach.

Konkurencja regulacyjna

Obejmuje to analizę tego, w jaki sposób polityka regulacyjna i przepisy mogą wpływać na konkurencję w określonych branżach lub sektorach.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości antymonopolowe i dotyczące konkurencji

Kontakt

X