1. Informacje o naszych warunkach
  1. Niniejsze Warunki wyjaśniają, w jaki sposób użytkownik może korzystać z niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej "Strona"), który jest dostarczany przez nas bezpłatnie.
  2. Zawarte w niniejszych Warunkach odniesienia do Witryny obejmują następujące witryny internetowe: www.360businesslaw.comi wszystkie powiązane strony internetowe.
  3. Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.
  4. Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej lub w inny sposób wyrażając zgodę, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i dokumentów, o których w nich mowa.
  5. Jeśli użytkownik nie zgadza się lub nie akceptuje któregokolwiek z niniejszych Warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.
  6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Witryny prosimy o kontakt pod adresem:
   1. E-mail support@360businesslaw.com (Odpowiedzi na wiadomości e-mail będą udzielane w ciągu jednego dnia roboczego od ich otrzymania - od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub
   2. Telefon 0333 772 0926 (Wielka Brytania: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:30, z wyjątkiem świąt państwowych i bankowych).
  7. Definicje

   "Zasady dopuszczalnego użytkowania"

   oznacza politykę Zasady dopuszczalnego użytkowaniaktóry reguluje dozwolone korzystanie z Witryny przez użytkownika;

   "Treść"

   oznacza dowolny tekst, obrazy, wideo, audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie lub inne informacje lub materiały przesłane do lub w Witrynie;

   "Strona"

   ma znaczenie nadane mu w punkcie 1.1;

   "Warunki"

   oznacza niniejsze warunki użytkowania aktualizowane od czasu do czasu zgodnie z klauzulą 12;

   "Niechciana uległość"

   ma znaczenie nadane mu w klauzuli 6;

   "my"

   360 Business Law Limitedspółka zarejestrowana pod numerem 08884503, posiadająca numer rejestracyjny VAT 264 9769 45 GB, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL (i "my" lub "nasz" będą miały to samo znaczenie)[. Odniesienia do "my", "nasz" i "nas" w niniejszych Warunkach obejmują również spółki należące do naszej grupy od czasu do czasu, w tym 360 Law Group Limitedo numerze rejestracyjnym 10162208, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HLoraz 360 Business Law America, Inc spółka zarejestrowana w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych pod numerem rejestracyjnym 2020-000899510, z siedzibą pod adresem 1309 Coffeen Avenue, Ste. 1200, Sheridan, Wyoming 8280;  360 Legal Software Limitedo numerze rejestracyjnym 10162455, z siedzibą pod adresem 377-399 London Road, Camberley, Surrey, Anglia, GU15 3HL.

   "ty"

   oznacza osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z Witryny lub jej Treści (oraz "twój" ma takie samo znaczenie).

 2. Korzystanie z witryny
  1. Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego.
  2. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki, jakie może ponieść w związku z korzystaniem z Witryny.
  3. Witryna jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby, które mogą uzyskać do niej dostęp z terytorium Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Witryny z lokalizacji poza Wielką Brytanią lub USA, ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, tam gdzie mają one zastosowanie.
  4. Staramy się, aby Witryna była jak najbardziej dostępna. W przypadku jakichkolwiek trudności w korzystaniu z Witryny prosimy o kontakt pod adresem support@360businesslaw.com.
   Warunkiem korzystania z Witryny jest wyrażenie zgody na przestrzeganie naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.
  5. Możemy uniemożliwić lub zawiesić dostęp użytkownika do Witryny, jeśli nie przestrzega on jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, jakichkolwiek warunków lub zasad, do których się one odnoszą, lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.
 3. Prywatność i dane osobowe użytkownika
  1. Prywatność i dane osobowe użytkowników są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku zapytania lub skargi dotyczącej wykorzystania Twoich danych osobowych.
  2. Nasza polityka prywatności jest dostępna tutaj.
 4. Własność, użytkowanie i prawa własności intelektualnej
  1. Witryna i wszystkie prawa własności intelektualnej w niej zawarte, w tym między innymi Treści, są własnością nas, naszych licencjodawców lub obu (w zależności od przypadku). Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane czy niezarejestrowane (w dowolnym miejscu na świecie). My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie nasze i ich prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej w związku z niniejszymi Warunkami. Oznacza to na przykład, że my i oni pozostajemy ich właścicielami i możemy z nich korzystać w sposób, jaki uznamy za stosowny.
  2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi jakichkolwiek praw do Witryny innych niż niezbędne do umożliwienia mu dostępu do Witryny. Użytkownik zgadza się nie dostosowywać i nie próbować obchodzić ani usuwać żadnych informacji zawartych na Stronie (w tym informacji o własności intelektualnej), a w szczególności żadnych praw cyfrowych lub innych technologii bezpieczeństwa wbudowanych lub zawartych na Stronie.
  3. Znaki towarowe: 360 Business Law; 360 Business Law America; 360 Business Law; 360 Legal Software i 360 Law Group są naszymi znakami towarowymi. W Witrynie mogą być również używane inne znaki towarowe i nazwy handlowe. Używanie jakichkolwiek znaków towarowych na Stronie jest surowo zabronione, chyba że użytkownik uzyska naszą uprzednią pisemną zgodę.
 5. Przesyłanie informacji do Witryny
  1. Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Witryny, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam przekazujesz, a zatem nie możemy zagwarantować, że będą one poufne. Z tego powodu użytkownik nie powinien przekazywać nam żadnych pomysłów podlegających opatentowaniu lub wniosków patentowych, sugestii reklamowych lub marketingowych, prototypów ani żadnych innych informacji, które uważa za poufne, wrażliwe z handlowego punktu widzenia lub cenne ("Niechciane zgłoszenia"). Chociaż cenimy sobie opinie użytkowników, zgadzają się oni nie przesyłać żadnych niechcianych zgłoszeń.
  2. Możemy wykorzystywać wszelkie Niepożądane Zgłoszenia w sposób, jaki uznamy za stosowny, nieodpłatnie (należy pamiętać, że nie mamy możliwości sprawdzenia, czy takie informacje są poufne, wrażliwe z handlowego punktu widzenia lub wartościowe, ponieważ nie monitorujemy Witryny w celu sprawdzenia tych kwestii). W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za zachowanie poufności Niepożądanych Materiałów, ani nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek wykorzystanie takich Niepożądanych Materiałów.
 6. Dokładność informacji i dostępność Strony
  1. Chociaż staramy się, aby Witryna była dokładna, aktualna i wolna od błędów, nie możemy obiecać, że tak będzie. Ponadto nie możemy obiecać, że Witryna będzie odpowiednia do jakiegokolwiek celu. Użytkownik polega na informacjach zawartych na Stronie na własne ryzyko.
  2. Możemy zawiesić lub zakończyć działanie Witryny w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za stosowne.
  3. Treści są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i w celu poinformowania użytkownika o nas i naszych produktach oraz nowościach, funkcjach, usługach i innych witrynach internetowych, które mogą być interesujące. Nie stanowi ona porady technicznej, finansowej, prawnej ani żadnej innej i nie należy na niej polegać w żadnym celu.
  4. Chociaż staramy się zapewnić dostępność Witryny do użytku użytkownika, nie obiecujemy, że Witryna będzie dostępna przez cały czas, ani nie obiecujemy nieprzerwanego korzystania z Witryny przez użytkownika.
 7. Hiperłącza i witryny osób trzecich
  Witryna może zawierać hiperłącza lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich innych niż Witryna. Wszelkie takie hiperłącza lub odniesienia są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek treści, materiały lub informacje w nich zawarte. Wyświetlanie jakichkolwiek hiperłączy i odniesień do stron internetowych osób trzecich nie oznacza, że popieramy strony internetowe, produkty lub usługi tych osób trzecich. Korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych osób trzecich może podlegać warunkom korzystania z tych stron.
 8. Ograniczenie naszej odpowiedzialności
  1. Z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć z mocy prawa (np. za śmierć lub obrażenia ciała) lub wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych użytkownika, nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za żadne zdarzenia:
   1. straty:
    1. nie były możliwe do przewidzenia przez użytkownika i nas w momencie tworzenia niniejszych Warunków; lub
    2. które nie zostały spowodowane żadnym naruszeniem z naszej strony;
   2. straty biznesowe; oraz
   3. straty na rzecz osób niebędących konsumentami.
 9. Zdarzenia poza naszą kontrolą
  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością pozostającą poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajkami, lokautami lub innymi sporami pracowniczymi; awarią systemów lub dostępu do sieci; lub powodzią, pożarem, wybuchem lub wypadkiem.
 10. Prawa osób trzecich
  Nikt inny niż strona niniejszych Warunków nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków.
 11. Odmiana
  Niniejsze Warunki są datowane na 1 maja 2020 roku. Żadne zmiany niniejszych Warunków nie są ważne ani nie mają żadnego skutku, chyba że zostały uzgodnione przez nas na piśmie lub dokonane zgodnie z niniejszym punktem 11. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków. Nasze zaktualizowane Warunki będą wyświetlane w Witrynie, a poprzez dalsze korzystanie z Witryny i uzyskiwanie do niej dostępu po wprowadzeniu takich zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich wprowadzonych przez nas zmian. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie niniejszych Warunków od czasu do czasu w celu weryfikacji takich zmian.
 12. Spory
  1. Postaramy się szybko i skutecznie rozwiązać wszelkie spory z użytkownikiem.
  2. W przypadku niezadowolenia prosimy o jak najszybszy kontakt.
  3. Jeśli użytkownik i my nie możemy rozwiązać sporu za pomocą naszej procedury rozpatrywania skarg, poinformujemy go, że nie możemy rozstrzygnąć sporu z użytkownikiem.
  4. Jeśli użytkownik chce wszcząć postępowanie sądowe, wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do niniejszych Warunków będą miały właściwe sądy w Wielkiej Brytanii.
  5. Do niniejszych Warunków zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Wielkiej Brytanii.

Zmiany w niniejszej polityce

Polityka ta została opublikowana w dniu 1st Maj 2023 r.

Od czasu do czasu możemy zmienić tę politykę bez powiadomienia.

Kontakt

X