1. Over onze voorwaarden
  1. Deze voorwaarden leggen uit hoe u deze website (de "Site") die gratis door ons wordt geleverd.
  2. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites: www.360businesslaw.comen alle bijbehorende webpagina's.
  3. U dient deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Site gebruikt.
  4. Door de Site te bezoeken of te gebruiken of op een andere manier uw toestemming te geven, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen.
  5. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken.
  6. Als u vragen hebt over de Site, kunt u contact met ons opnemen via:
   1. E-mail support@360businesslaw.com (E-mails worden binnen één werkdag na ontvangst beantwoord - maandag - vrijdag tussen 09:00 en 17:30 uur, met uitzondering van officiële feestdagen), of
   2. Telefoon 0333 772 0926 (Verenigd Koninkrijk: - maandag - vrijdag tussen 09:00 - 17:30 uur, behalve op officiële feestdagen en feestdagen).
  7. Definities

   "Beleid voor aanvaardbaar gebruik"

   betekent het beleid Beleid voor acceptabel gebruikdie uw toegestane gebruik van de Site regelt;

   "Inhoud"

   betekent alle tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat op of via de Site wordt ingediend;

   "Site"

   heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 1.1;

   "Voorwaarden"

   betekent deze gebruiksvoorwaarden zoals van tijd tot tijd bijgewerkt onder clausule 12;

   "Ongewenste onderwerping"

   heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 6;

   "wij"

   360 Business Law Limited, ondernemingsnummer 08884503 met BTW-nummer 264 9769 45 GB en statutair gevestigd te 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL (en "us" of "onze" heeft dezelfde betekenis)[. Verwijzingen naar wij, onze en ons in deze Voorwaarden omvatten ook onze groepsmaatschappijen van tijd tot tijd, inclusief , inclusief 360 Law Group Limited, ondernemingsnummer 10162208 en statutair gevestigd te 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HLen 360 Ondernemingsrecht Amerika, Inc een vennootschap opgericht in de staat Wyoming, Verenigde Staten onder registratienummer 2020-000899510 met statutaire zetel te 1309 Coffeen Avenue, Ste. 1200, Sheridan, Wyoming 8280;  360 Juridische Software Limitedmet registratienummer 10162455 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 377-399 London Road, Camberley, Surrey, Engeland, GU15 3HL.

   "jij"

   betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site of de Inhoud ervan (en "je" heeft dezelfde betekenis).

 2. De site gebruiken
  1. De Site is alleen voor persoonlijk gebruik.
  2. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de Site.
  3. De Site is alleen bedoeld voor gebruik door diegenen die er toegang toe hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten waar deze van toepassing zijn.
  4. We proberen de Site zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via support@360businesslaw.com.
   Als voorwaarde voor het gebruik van de Site stemt u ermee in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik na te leven.
  5. We kunnen uw toegang tot de Site verhinderen of opschorten als u zich niet houdt aan enig deel van deze Voorwaarden, enige voorwaarden of beleidsregels waarnaar ze verwijzen of enige toepasselijke wet.
 3. Uw privacy en persoonlijke gegevens
  1. Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid, waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen, hoe en waarom wij dergelijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons en toezichthoudende instanties kunt opnemen in het geval u een vraag of klacht hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
  2. Ons privacybeleid is beschikbaar hier.
 4. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten
  1. De Site en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, inclusief maar niet beperkt tot enige Inhoud, zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of beiden (voor zover van toepassing). Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten zoals: auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, al dan niet gedeponeerd (waar ook ter wereld). Wij en onze licentiegevers behouden ons al onze en hun rechten voor op alle intellectuele eigendommen in verband met deze Voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij er eigenaar van blijven en vrij zijn om ze te gebruiken zoals wij en zij dat willen.
  2. Niets in deze Voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u toegang te verlenen tot de Site. U stemt ermee in om niet te proberen kennisgevingen op de Site (met inbegrip van kennisgevingen van intellectuele eigendom) te omzeilen of te verwijderen, en in het bijzonder in digitale rechten of andere beveiligingstechnologieën die in de Site zijn ingebed of opgenomen.
  3. Handelsmerken: 360 Business Law; 360 Business Law America; 360 Business Law; 360 Legal Software en 360 Law Group zijn onze handelsmerken. Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen ook op de Site worden gebruikt. Het gebruik van handelsmerken op de Site is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt.
 5. Informatie indienen op de site
  1. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site veilig is, kunnen we de veiligheid van informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen en daarom kunnen we niet garanderen dat deze informatie vertrouwelijk blijft. Daarom moet u ons geen octrooieerbare ideeën of octrooiaanvragen, reclame- of marketingsuggesties, prototypes of andere informatie geven die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol beschouwt ("Ongewenste inzendingen). Hoewel we je feedback waarderen, ga je ermee akkoord geen Ongewenste inzendingen te doen.
  2. Wij kunnen alle Ongewenste inzendingen gebruiken zoals wij redelijkerwijs nodig achten op een gratis basis (houd er rekening mee dat wij op geen enkele manier kunnen weten of dergelijke informatie vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is, omdat wij de Site niet controleren op deze zaken). Daarom zijn wij niet wettelijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Ongewenste inzendingen, noch zijn wij wettelijk verantwoordelijk jegens jou of iemand anders voor het gebruik van dergelijke Ongewenste inzendingen.
 6. Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site
  1. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site accuraat, up-to-date en vrij van bugs is, kunnen we dat niet beloven. Bovendien kunnen we niet beloven dat de Site geschikt of geschikt is voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je stelt in de informatie op de Site is op eigen risico.
  2. We kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen.
  3. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die interessant kunnen zijn. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd.
  4. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloven we niet dat de Site te allen tijde beschikbaar is, noch beloven we dat u de Site ononderbroken kunt gebruiken.
 7. Hyperlinks en sites van derden
  De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites van derden dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over websites van derden en aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie op deze websites. De weergave van een hyperlink of verwijzing naar een website van een derde betekent niet dat wij de website, producten of diensten van die derde onderschrijven. Uw gebruik van een website van een derde kan onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen van die website van die derde.
 8. Beperking van onze aansprakelijkheid
  1. Behalve voor enige wettelijke verantwoordelijkheid die we wettelijk niet kunnen uitsluiten (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel) of die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, zijn we niet wettelijk verantwoordelijk voor enige:
   1. verliezen die:
    1. niet voorzienbaar waren voor u en ons toen deze Voorwaarden werden opgesteld; of
    2. die niet werden veroorzaakt door een inbreuk van onze kant;
   2. zakelijke verliezen; en
   3. verliezen voor niet-consumenten.
 9. Gebeurtenissen buiten onze controle
  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een schending van deze voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen; uitval van systemen of toegang tot het netwerk; of overstroming, brand, explosie of ongeval.
 10. Rechten van derden
  Niemand anders dan een partij bij deze Voorwaarden heeft enig recht om deze Voorwaarden af te dwingen.
 11. Variatie
  Deze voorwaarden zijn gedateerd op 1 mei 2020. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn niet geldig en hebben geen effect, tenzij deze schriftelijk door ons zijn overeengekomen of in overeenstemming met dit artikel 11 zijn gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze bijgewerkte Voorwaarden zullen op de Site worden weergegeven en door de Site na dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken en openen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan elke door ons aangebrachte wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op dergelijke wijzigingen.
 12. Geschillen
  1. We proberen eventuele geschillen snel en efficiënt met je op te lossen.
  2. Als je ontevreden bent over ons, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
  3. Als u en wij een geschil niet kunnen oplossen via onze klachtenbehandelingsprocedure, laten we u weten dat we het geschil niet met u kunnen oplossen.
  4. Als u een gerechtelijke procedure wilt aanspannen, hebben de relevante rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk exclusieve jurisdictie met betrekking tot deze Voorwaarden.
  5. Het relevante recht van het Verenigd Koninkrijk is van toepassing op deze Voorwaarden.

Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid is gepubliceerd op 1st Mei 2023.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Contacteer ons

X