Globalne usługi prawne w zakresie rozwiązywania sporów

Prawo rozstrzygania sporów odnosi się do różnych metod, które strony mogą wykorzystać do rozstrzygania sporów poza tradycyjnym postępowaniem sądowym. Ta dziedzina prawa ma kluczowe znaczenie, ponieważ oferuje alternatywne mechanizmy, które mogą być bardziej wydajne, opłacalne i polubowne, w zależności od charakteru i złożoności sporu.

Zasadniczo istnieją dwie kategorie rozwiązywania sporów: rozstrzygające, które obejmują spory sądowe i arbitraż, oraz ugodowe, które obejmują mediacje i negocjacje. Postępowanie sądowe jest formalnym procesem sądowym, podczas gdy arbitraż obejmuje niezależną stronę trzecią podejmującą wiążącą decyzję. Z drugiej strony, mediacje i negocjacje to podejścia bardziej oparte na współpracy, koncentrujące się na znalezieniu wzajemnie akceptowalnego rozwiązania.

Prawo dotyczące rozwiązywania sporów określa zasady proceduralne dla tych metod, w tym sposób wyznaczania mediatora lub arbitra, sposób prowadzenia postępowania i sposób egzekwowania decyzji. Kładzie również nacisk na poufność, bezstronność i uczciwość.

Ostatecznym celem prawa rozstrzygania sporów jest zapewnienie stronom elastycznych i dostępnych środków rozwiązywania sporów, a tym samym utrzymanie relacji, zachowanie poufności i zmniejszenie obciążenia zasobów sądowych.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Arbitraż

Jest to formalny proces, w którym neutralna strona trzecia (arbiter) jest wyznaczana przez strony sporu do podjęcia decyzji (orzeczenia), która jest prawnie wiążąca.

Mediacja

W mediacji neutralna osoba trzecia (mediator) ułatwia dyskusję między stronami sporu, aby pomóc im w osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. Mediator nie podejmuje decyzji, ale pomaga stronom w komunikacji i negocjacjach.

Negocjacje

Jest to dialog między dwiema lub więcej stronami z zamiarem osiągnięcia wzajemnie korzystnego wyniku lub kompromisu.

Postępowanie pojednawcze

Jest to proces podobny do mediacji, ale rozjemca może odgrywać bardziej aktywną rolę w proponowaniu rozwiązań sporu.

Ustalenia ekspertów

Jest to proces, w którym do rozstrzygnięcia sporu powoływany jest niezależny ekspert w danej dziedzinie. Decyzja eksperta jest prawnie wiążąca, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Orzekanie

Jest to ustawowa lub umowna procedura szybkiego tymczasowego rozstrzygania sporów. Jest ona zapewniana przez zewnętrznego arbitra wybranego przez strony zaangażowane w spór.

Postępowanie sądowe

Wiąże się to z wniesieniem sporu do sądu. Jest to tradycyjna metoda rozwiązywania sporów i zazwyczaj stanowi ostateczność, gdy wszystkie inne metody zawiodą.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Jest to ogólny termin określający procesy inne niż rozstrzygnięcia sądowe, w których bezstronna osoba pomaga stronom sporu w rozwiązaniu kwestii między nimi.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości o globalnym rozwiązywaniu sporów

Kontakt

X