Najcenniejszym aktywem każdego podmiotu jest obecnie własność intelektualna - nasi prawnicy pomogą Ci ją chronić.

Prawo własności intelektualnej to gałąź prawa, która chroni prawa twórców i wynalazców, promując innowacje i kreatywność poprzez zapewnienie, że osoby fizyczne i organizacje mogą czerpać zyski ze swoich wynalazków i dzieł. Obejmuje ono szereg unikalnych i niematerialnych aktywów, w tym wynalazki, dzieła literackie i artystyczne, projekty, symbole, nazwy i obrazy wykorzystywane w handlu.

Dziedzina ta jest ogólnie podzielona na kilka kluczowych kategorii: patenty, które chronią wynalazki i innowacje technologiczne; prawa autorskie, które chronią oryginalne dzieła autorskie, takie jak książki, muzyka i filmy; znaki towarowe, które zabezpieczają markę, pod którą sprzedawane są produkty i usługi; oraz tajemnice handlowe, które chronią poufne informacje biznesowe zapewniające przewagę konkurencyjną.

Prawo własności intelektualnej przyznaje wyłączne prawa twórcom i wynalazcom, pozwalając im kontrolować i czerpać zyski z wykorzystania ich dzieł przez określony czas. To nie tylko zachęca do innowacji, ale także ułatwia wzrost gospodarczy poprzez promowanie konkurencji i inwestycji w nowe pomysły.

Chociaż szczegółowe przepisy mogą się różnić, ogólne zasady prawa własności intelektualnej są uznawane na arenie międzynarodowej, a wiele krajów podpisało traktaty o wzajemnym poszanowaniu praw własności intelektualnej.

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/assured-quality.png

15+
Średnia liczba lat PQE

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2023/08/6_small.png

3,000+
Obsługiwani klienci

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/Transparent-Pricing.png

100,000+
Obsługiwane transakcje

https://www.360businesslaw.com/wp-content/uploads/2022/03/global-practice.png

75+
Objęte kraje

Jak możemy pomóc

Prawo patentowe

Obszar ten obejmuje prawa związane z ochroną wynalazków. Patenty przyznają wynalazcom wyłączne prawa do ich wynalazków na pewien okres, zazwyczaj 20 lat, uniemożliwiając innym tworzenie, wykorzystywanie lub sprzedaż wynalazku bez pozwolenia.

Prawo autorskie

Obejmuje to prawa związane z ochroną oryginalnych dzieł autorskich, takich jak książki, muzyka, filmy i oprogramowanie. Prawo autorskie przyznaje twórcy wyłączne prawa do powielania, rozpowszechniania, wykonywania, wyświetlania lub licencjonowania jego dzieła.

Prawo znaków towarowych

Obszar ten obejmuje prawa związane z ochroną nazw marek, logo i innych symboli, które odróżniają towary lub usługi dostarczane przez jedną stronę od tych dostarczanych przez inne. Znaki towarowe uniemożliwiają innym używanie łudząco podobnego znaku bez pozwolenia.

Prawo tajemnicy handlowej

Obejmuje to przepisy związane z ochroną poufnych informacji biznesowych, które zapewniają przewagę konkurencyjną. Tajemnice handlowe mogą obejmować takie rzeczy jak procesy produkcyjne, listy klientów lub strategie marketingowe.

Prawa do wzorów przemysłowych

Obszar ten obejmuje prawa związane z ochroną wizualnego projektu przedmiotów, które nie są czysto użytkowe. Prawa do wzorów przemysłowych chronią formę, wygląd, styl lub projekt przedmiotu przemysłowego przed kopiowaniem.

Oznaczenia geograficzne

Obejmuje to przepisy związane z identyfikacją produktu jako pochodzącego z określonego regionu, w którym szczególna jakość, reputacja lub inna cecha produktu jest zasadniczo przypisywana jego pochodzeniu geograficznemu.

Prawa do odmian roślin

Obejmuje to przepisy związane z ochroną nowych odmian roślin. Prawa do odmian roślin dają hodowcom prawną kontrolę nad materiałem rozmnożeniowym ich nowej odmiany.

Licencjonowanie i cesja

Obszar ten obejmuje przepisy związane z przenoszeniem praw własności intelektualnej, zarówno w drodze umów licencyjnych (które udzielają innej stronie pozwolenia na korzystanie z własności intelektualnej), jak i cesji (która przenosi własność własności intelektualnej).

Spory sądowe i egzekwowanie praw własności intelektualnej

Obejmuje to przepisy i procedury związane z egzekwowaniem praw własności intelektualnej i rozstrzyganiem sporów, w tym procesów sądowych o naruszenie, podrabianie i piractwo.

ikona

Gwarantowana jakość

Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami - nigdy nie korzystamy z usług paralegals, stażystów ani młodszych prawników.

Nasi prawnicy

ikona

Przejrzyste ceny

Jedna stała stawka godzinowa dla każdego kraju, w którym działamy - brak zróżnicowanych cen w oparciu o dawne struktury partnerskie.

Nasze ceny

ikona

Globalna praktyka

Działając w ponad 75 krajach, nasi klienci korzystają z dostosowanych do ich potrzeb porad prawnych i usług, niezależnie od tego, gdzie prowadzą handel lub mają siedzibę.

Nasze lokalizacje

Wiadomości o globalnym prawie własności intelektualnej

Kontakt

X